NTM Code of Conduct / Etiske retningslinjer


NTM Code of Conduct / Etiske retningslinjer

NTM Trailer & Tipp AS Etablert i 1983, er importør av NTM påbygg som er en kjent merkevare i transportbransjen, assosiert med høykvalitets og etterspurte produkter. Det er vårt alles ansvar å foredle og utvikle det, slik at vi kan skape et enda sterkere selskap i fremtiden.

Code of Conduct / etiske retningslinjer er et verktøy som vil hjelpe oss alle i selskapet til å finne ut hva som er riktig og veilede oss til å handle riktig, både i juridiske og etiske spørsmål. Hvordan vi som individer opptrer i bedriften er det som definerer oss og hvordan omverdenen oppfatter oss som en bedrift.

NTM Trailer & Tipp AS ("NTM") overholder alle lovbestemmelser som styrer vår virksomhet. I tillegg bruker vi våre etiske retningslinjer selv når våre interne regler er strengere enn gjeldende lovkrav.


1. JEG ANSATTE 

Rettferdig og respektfull behandling. NTM gir et arbeidsmiljø av høy standard som støtter og oppmuntrer til utvikling av både den enkelte medarbeider og hele arbeidsfellesskapet. Vi vil oppmuntre og forvente gjensidig respekt både blant ansatte og mellom vårt selskap og forretningspartnere. NTM overholder gjeldende menneskerettighetslovgivning og -konvensjoner samt relevante ILO-standarder angående våre arbeidere, og forventer det samme fra selskaper i vår leverandørkjede og andre partnere. Dersom det har skjedd et brudd på menneskerettighetene innenfor NTMs virksomhet, vil vi bøte på bruddet og sørge for at det ikke gjentar seg.


2. Ikke-diskriminering

NTM verdsetter mangfold blant sine ansatte. NTM respekterer alle individer og mener at en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass gir den beste servicen for våre kunder. NTM forventer at alle ansatte følger gjeldende lover angående diskriminering. NTM behandler alle likt og gir alle de samme mulighetene uavhengig av særtrekk som har rettslig beskyttelse. Likebehandlingsprinsippet omfatter alle sider av arbeidsforholdet. Vi tolererer ikke noen form for respektløs oppførsel, diskriminering eller mobbing. Vi avviser all slik oppførsel og vil iverksette tiltak dersom slike handlinger oppdages på arbeidsplassen.


3. Barnearbeid og moderne slaveri

Vi avviser alle former for ulovlig eller misbrukende barnearbeid og moderne former for slavearbeid som tvangsarbeid, gjeldsbinding og menneskehandel på våre arbeidsplasser og leverandørkjede NTM respekterer barns rett til personlig utvikling og utdanning. Med et barn menes i denne sammenhengen et barn under 15 år eller en høyere lovbestemt minimumsalder i henhold til lokal lov. Vi anerkjenner og tar hensyn til de spesielle behovene til ansatte under 18 år.


4. Trygt og sunt arbeidsmiljø

NTM bryr seg om sine ansatte og menneskene som blir berørt av våre aktiviteter. Vi bygger og utvikler et arbeidsmiljø som fremmer helse, sikkerhet og trivsel. Vi investerer i personsikkerhet, ulykkesforebygging og andre forebyggende tiltak på arbeidsplassen vår. Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en forutsetning for at våre ansatte skal utføre sitt arbeid etter beste evne. NTM sikrer at vårt arbeidsmiljø overholder gjeldende helse- og sikkerhetslover og krav.


5. Arbeidstid, godtgjørelse og reiser

Vi overholder gjeldende lovverk, tariffavtaler, relevante ILO-konvensjoner og andre forskrifter vedrørende arbeidstid, hvile, reiser, kompensasjon og ytelser.


6. Organisasjonsfrihet

NTM respekterer fullt ut alle ansattes rett til å melde seg inn i en fagforening for å forsvare sine interesser som ansatte. Vi respekterer også alles rett til å melde seg ut av å melde seg inn i en fagforening. Vi fremmer vårt forhold til arbeidslivets parter, fagforeninger og andre ansattes representanter. II SELSKAPET


7. Miljøspørsmål

NTMs virksomhet krever miljøtillatelse, som innebærer at vi arbeider ut fra fastsatte miljømål med en årlig oppdatert miljørapport. NTMs mål er å beskytte miljøet og bidra til en mer bærekraftig verden. Å opprettholde og fremme miljøspørsmål er et felles ansvar for NTM, våre ansatte og våre kunder. Vi jobber aktivt for å redusere energibruken og begrense utslipp av forurensende stoffer. Vi vurderer også miljøpåvirkningen av våre leverandørkjeder. NTM tar også hensyn til miljørisiko og -muligheter i anbudsprosessen. Vi jobber for å redusere miljøpåvirkningen av våre operasjoner, produkter og tjenester gjennom hele livssyklusen.


8. Overholdelse av produktkrav

NTMs produkter er designet, produsert, markedsført og solgt for å oppfylle gjeldende lovkrav i det respektive markedet og gjeldende kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Juridiske krav går alltid foran kundens krav. Overholdelse av disse er avgjørende for å bygge tillit til NTM-produkter på markedet. Å oppfylle kvalitets- og sikkerhetsstandarder opprettholder også en god kvalitet på produktene våre og muliggjør god service til våre kunder. 

9. Sunn konkurranse

Vi tror på våre produkter og vår virksomhet og er overbevist om at et konkurransedyktig og rettferdig marked er best for NTM. Vi konkurrerer på grunnlag av verdiene til våre produkter og tjenester, og engasjerer oss ikke i noen aktivitet som bryter gjeldende konkurranselover. Våre leverandører er valgt på et profesjonelt nivå og er valgt etter objektive kriterier. Vi mener at konkurranse på like vilkår bidrar til økt effektivitet og til at markedsøkonomien fungerer.


10. Gjestfrihet og gaver, anti-korrupsjon

NTM verken deltar i eller støtter noen form for korrupt aktivitet som tilbakeslag, bestikkelser, overdådige gaver og representasjon verken direkte, eller indirekte, f.eks. gjennom en tredjepart. Vi aksepterer heller ikke leverandører eller samarbeidspartnere som tilbyr bestikkelser i ulike former og vi vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre at slik oppførsel blir oppdaget. NTM overholder gjeldende lover og selskapets interne gjestfrihetspolicy. Følgelig må representasjonen eller gaven tjene et gyldig forretningsformål og være av begrenset verdi. Vi tar beslutninger og håndterer potensielle interessekonflikter objektivt og uten hensyn til personlig vinning. NTM deltar ikke i eller støtter noen form for hvitvasking av penger. Ved mistanke om hvitvasking vil vi varsle relevante myndigheter i henhold til gjeldende lov.


11. Forretningsprinsipper og regnskap

 NTM etterstreber positive, bærekraftige og langsiktige forretningsrelasjoner med organisasjoner som deler våre verdier. Vi holder høy kvalitet i arbeidet vårt og fokuserer på kontinuerlig forbedring. Alle finansielle transaksjoner skal registreres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder. Regnskapet skal være nøyaktig og ikke villedende. Vår finansielle rapportering skal reflektere faktiske transaksjoner.


12. Våre eiendeler

Våre eiendeler er viktige for vår virksomhet. Vi bruker våre eiendeler ansvarlig. Vi beskytter NTMs eiendeler mot skade, tyveri, tap og misbruk. Vi bruker ikke våre datamaskiner og digitale kommunikasjonssystemer til upassende kommunikasjon.

III KONFIDENSIALITET OG IT-POLITIK 1


3. Konfidensialitet

NTM og dets medarbeidere respekterer og administrerer konfidensiell informasjon som er relatert til NTMs virksomhet og våre interessenter i tilstrekkelig grad. NTM sørger for at konfidensiell informasjon ikke gjøres tilgjengelig for personer som ikke trenger eller har rett til denne informasjonen i sitt arbeid. Vi ber aldri om konfidensiell informasjon fra tidligere arbeidsgivere ved ansettelse av nye medarbeidere.


14. Datasikkerhet og beskyttelse

NTM behandler informasjon, personopplysninger og konfidensiell informasjon i henhold til gjeldende lover og forskrifter, slik som GDPR. Vi respekterer rettighetene til våre ansatte og interessenter til beskyttelse av personopplysninger. NTMs IT-systemer må aldri brukes til ulovlig eller uetisk aktivitet, som distribusjon, nedlasting og visning av ulovlig, støtende eller på annen måte upassende materiale. Vårt mål er å kontinuerlig utvikle og forbedre sikkerheten i vår virksomhet.


15. Sosiale medier

NTM og dets ansatte bruker sosiale medier ansvarlig, i samsvar med loven og etiske standarder. Vi bruker ikke sosiale medier til å dele konfidensiell informasjon, og vi tolererer ikke trakassering, diskriminering eller gjengjeldelse på sosiale medier. Samtaler og innlegg på sosiale medier bør være respektfulle og profesjonelle.


III VARSLINGSDIREKTIVET OG RAPPORTERINGSKANALEN

NTM har opprettet en rapporteringskanal i samsvar med eksisterende varslingslovgivning om brudd på unionsretten på visse spesifikke områder. Mistenkte brudd på retningslinjene kan også rapporteres gjennom rapporteringskanalen.

NTM har utarbeidet egne varslere-retningslinjer om omfanget av rapporteringskanalen, hvordan en ansatt skal rapportere mistenkte brudd, og håndtering og oppfølging av meldingen, herunder varslers rett til anonymitet og beskyttelse mot gjengjeldelse.


IV RAPPORTERING AV BRUDD

Som NTM-ansatt har du plikt til å melde fra om brudd på retningslinjene du kjenner til eller mistenker. Rapportering kan gjøres til din nærmeste leder eller annen ansvarlig person i selskapet. Du kan også velge å rapportere gjennom selskapets rapporteringskanal. Melders rett til anonymitet, behandling og oppfølging av meldingen, varslers rett til beskyttelse mot gjengjeldelse og annet, vil være underlagt selskapets retningslinjer for varslere.RUD, 24.03.2023